Säkerhetsprövningsintervjuer

Säkerhetsprövningsintervjuns fyra steg

Förberedelse
Steg 1

Förberedelse

Grundutredning
Innan vi genomför intervjun med en potentiell kandidat, inleder vi processen med en grundutredning. Denna förberedelse är avgörande och fungerar som en solid grund för vårt möte med sökanden. I vår grundutredning inkluderar vi en kontroll av eventuella domar eller förelägganden, en genomgång av individens ekonomiska situation inklusive skuldsättning och kreditupplysning, samt utför en noggrann referenstagning. Vidare inkluderar grundutredningen en analys av kandidatens närvaro i sociala medier, eventuella bolagsengagemang samt politiskt engagemang. Denna grundliga förberedelseprocess säkerställer att vi har en djup och omfattande förståelse för kandidaten innan den faktiska intervjun äger rum.

Steg 2

Genomförande

Säkerhetsprövningsintevju
I planeringen av våra möten lägger vi stor vikt vid att skapa en optimal upplevelse för kandidaten, där respekt och förståelse står i centrum. Genom att erbjuda en välkomnande och trygg atmosfär, strävar vi efter att göra varje intervju till en positiv och berikande erfarenhet. Vi vill säkerställa att kandidaten känner sig respektfullt värderad och lyssnad på med tillräckligt utrymme för reflektion och ärliga svar på de frågor som presenteras. Genom att prioritera kandidatens upplevelse, fokuserar vi på att bygga en relation som grundar sig i ömsesidig respekt. Detta tillvägagångssätt underlättar en öppen dialog, där kandidaterna känner sig bekväma att dela med sig av sina tankar och erfarenheter.

Bedömning
Steg 3

Bedömning

Analys
Efter avslutat möte går vi metodiskt igenom allt insamlat material och genomför en detaljerad analys av de erhållna svaren. Syftet med denna noggranna granskning är att utvärdera kandidatens lojalitet, pålitlighet och sårbarheter från ett säkerhetsperspektiv. Genom att samköra all information vi samlat, säkerställer vi en omfattande bedömning som ligger till grund för vår förståelse av hur väl personen i fråga kan hantera de säkerhetskrav och -utmaningar som kan uppstå i den roll de är aktuella för.

Steg 4

Återkoppling

Återkoppling
Efter genomförd intervju sammanställer vi systematiskt svaren från intervjun. Vi gör därefter en omfattande utvärdering av kandidaten som presenteras för uppdragsgivaren. Målet med denna återkoppling är att ge en klar och välgrundad bild av den sökandes lämplighet, vilket möjliggör för beställaren att fatta ett välunderbyggt och säkert beslut.

Scroll to Top

Förberedelse

Grundutredning

Innan vi genomför intervjun med en potentiell kandidat, inleder vi processen med en grundutredning. Denna förberedelse är avgörande och fungerar som en solid grund för vårt möte med sökanden. I vår grundutredning inkluderar vi en kontroll av eventuella domar eller förelägganden, en genomgång av individens ekonomiska situation inklusive skuldsättning och kreditupplysning, samt utför en noggrann referenstagning. Vidare inkluderar grundutredning en analys av kandidatens närvaro i sociala medier, eventuella bolagsengagemang samt politiskt engagemang. Denna grundliga förberedelseprocess säkerställer att vi har en djup och omfattande förståelse för kandidaten innan den faktiska intervjun äger rum.